Księgi handlowe

Prowadzenie Ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy CIT lub PIT.

Prowadzenie Ksiąg w systemie finansowo księgowym REWIZOR.

Rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE.

Porządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Przygotowywanie innych zestawień według wcześniej zdefiniowanych kryteriów.

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

Opracowywanie pozostałych raportów (raport kasowy, raport finansowy).

Sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS.

Sporządzenie planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb jednostki.

Opracowanie polityki rachunkowości.